Komtess vom Dänenberg & Sangre Caliente Nando
      
          Klubjugendsieger                       mehrfacher russischer Sieger
Klubsieger                         V Bewertung
Bundesjugendsieger                                                          
Jugend Champion VDH                                                      

WT: 11.04.2021


<
Paul - Oskar
Paolin
Pepe
Princ - Rocky
Penny
Pina
Paya